mariuszs blog

The official mariuszs blog.

Java Geek Blog - jBake, Gradle and GitHub

Wymagania

Warto aby polecenia gradle oraz jbake były dostępne z linii poleceń. W przypadku korzystania powłoki fisha wystarczy dodać do ~/.config/fish/config.fish

set -x JBAKE_HOME ~/.local/tools/jbake
set -x GRADLE_HOME ~/.local/tools/gradle

set -x PATH $PATH $JBAKE_HOME/bin $GRADLE_HOME/bin

IntelliJ IDEA Community Edition w zupełności wystarczy do naszych potrzeb. Warto doinstalować sobie wtyczkę idea-markdown oraz powiązać pliki z rozszerzeniem .thyme z edytorem HTML.

alt text

Rozpoczynamy

Tworzymy nowy publiczny projekt na githubie

Tworzymy nowy katalog na projekt bloga

mkdir ~/git/foo
cd ~/git/foo
git init
git remote add origin git@github.com:USER/foo.git  
mkdir -p src/jbake

Przygotowyjemy repozytorium gita

gradle init  
echo -e ".idea\n*.iml\nbuild\n.gradle" > .gitignore
git add --all
git commit -m "gradle structure"

Inicjalizujemy bloga z szablonem thymeleafa

cd src/jbake
jbake -i thymeleaf
cd ../..
rm -rf src/jbake/content/blog/*  
git add --all
git commit -m "jbake structure"

Konfigurujemy gradla

Zawartość build.gradle

buildscript {
  dependencies {
    classpath 'org.pegdown:pegdown:1.4.2'
    classpath 'org.thymeleaf:thymeleaf:2.1.3.RELEASE'
  }
}

plugins {
  id "me.champeau.jbake" version "0.2"
}

Do build.gradle dodajemy konfigurację bloga:

jbake {
  configuration['site.host'] = 'http://jbake.org'
  configuration['render.tags'] = false
  configuration['render.sitemap'] = true
  configuration['template.archive.file'] = 'archive.thyme'
  configuration['template.index.file'] = 'index.thyme'
  configuration['template.tag.file'] = 'tags.thyme'
  configuration['template.sitemap.file'] = 'sitemap.thyme'
  configuration['template.post.file'] = 'post.thyme'
  configuration['template.page.file'] = 'page.thyme'
  configuration['template.feed.file'] = 'feed.thyme'
}

i usuwamy plik properties

rm src/jbake/jbake.properties    

Sprawdzamy czy blog kompiluje się bez błędów

 gradle jbake

Uruchamiamy lokalny serwer bloga

 jbake -s build/jbake/

Blog można obejrzeć pod adresem http://localhost:8820/

Zapisujemy zmiany

git add --all
git commit -m "init blog"

Pierwszy post

Przygotowujemy katalog na posty z roku 2014

mkdir -p src/jbake/content/blog/2014

Tworzymy pierwszwego posta, nazwa jest dowolna np. testujemy_bloga.md

title=Testujemy bloga
date=2014-10-12
type=post
tags=blog
status=published
~~~~~~

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque vel diam purus. Curabitur ut nisi lacus.

alt text

Publikowanie bloga na githubie

Tworzymy plik publish.gradle z zawartością:

plugins {
  id "org.ajoberstar.github-pages" version "0.11.1"
}

githubPages {
  repoUri = 'git@github.com:USER/foo.git'
  pages {
    from(file('build/jbake')) {
      into '.'
    }
  }
}

Do build.gradle dodajemy:

task publish(type: GradleBuild) {
  buildFile = 'publish.gradle'
  tasks = ['publishGhPages']
}

Aby opublikować skompilowanego bloga należy na stronie githuba utworzyć branch o nazwie gh-pages i uruchomić:

gradle publish

Możemy również utowrzyć branch gh-pages z linii poleceń:

git checkout -b gh-pages
git push origin gh-pages

Całość oczywiście zapisujemy

git add --all
git commit -m "add publish settings"

Jeśli chcemy zachować źródła naszego bloga na githubie to należy wykonać

git push -u origin master

Dodajemy możliwość komentowania na blogu

Zakładamy sobie konto w serwisie disqus. Nazwa która wybierzemyjako site identity shortname będzie nam potrzebna w konfiguracji bloga. Należy ją zapisać w zmiennej disqus.username.

W tym celu do build.gradle dodajemy kolejny wpis

configuration['disqus.username'] = 'myuser'

W pliku szablonu post.thyme szukamy użycia content.body i umieszczamy poniżej panel do komentowania:

<div id="disqus_thread"></div>
<script type="text/javascript" th:inline="javascript">
  var disqus_shortname = [[${config.disqus_username}]];
  var disqus_identifier = [[${content.uri}]];
  var disqus_title = [[${content.title}]];
  var disqus_url = [[${config.site_host} + ${content.uri}]];

  /* * * DON'T EDIT BELOW THIS LINE * * */
  (function() {
    var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true;
    dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js';
    (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq);
  })();
</script>
<noscript>Please enable JavaScript to view the <a href="http://disqus.com/?ref_noscript">comments powered by Disqus.</a></noscript>

W pliku szablonu index.thyme zmieniamy urla do postów na:

<a th:href="${post.uri}" th:attr='data-disqus-identifier=${post.uri}'><h1 th:text='${post.title}'>title</h1></a>

W pliku szablonu footer.thyme dodajemy przed </body>:

<script type="text/javascript" th:inline="javascript">
  var disqus_shortname = [[${config.disqus_username}]];

  /* * * DON'T EDIT BELOW THIS LINE * * */
  (function () {
    var s = document.createElement('script'); s.async = true;
    s.type = 'text/javascript';
    s.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/count.js';
    (document.getElementsByTagName('HEAD')[0] || document.getElementsByTagName('BODY')[0]).appendChild(s);
  }());
</script>   

Więcej